BULETIN INFORMATIV

Informații de interes public – Legea 544/2001

Cererile de solicitare a informaţiilor de interes public se înregistrează la structurile sau la persoanele responsabile de informarea publică directă, în Registrul pentru înregistrarea solicitărilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public.

După înregistrarea cererii, structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă au obligaţia să comunice solicitantului, direct sau electronic la adresa de e-mail furnizată, data şi numărul de înregistrare a cererii. Pentru cererile transmise prin poştă, numărul de înregistrare va fi comunicat numai la solicitarea persoanei care a formulat cererea.

In situaţia în care informaţia solicitată este dintre cele care se comunică din oficiu, se asigură de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, precum şi sursa unde informaţia solicitată poate fi găsită.

La solicitarea expresă a persoanei interesate, informaţiile de interes public comunicate din oficiu vor fi comunicate şi în scris, pe suport electronic sau hârtie.

În cazul în care informaţia solicitată nu este dintre cele care se comunică din oficiu, solicitarea se transmite structurilor competente din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, care deţin informaţiile solicitate, pentru a verifica respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:

a) 10 zile pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;

b) 10 zile pentru anunţarea solicitantului că termenul prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;

c) 30 de zile pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);

d) 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului.

Termenele specificate se calculează de la data înregistrării solicitării; nu intră în calculul termenelor ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte.

 

 

Modalităţi de contestare conform Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă, conducatorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută  în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.

Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute în Legea nr. 544/2001.

Model-Cerere-Legea-544_2001 

 

Lista informațiilor de interes public

Conform prevederilor art. 5 alin (1) din Legea 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:
a) Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
b) Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționareprogramul de audiențe al autorității sau instituției publice;
c) Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice si ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
d) Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) Sursele financiare, bugetul si bilanțul contabil;
f) Strategiile si programele proprii;
g) Lista cuprinzând documentele de interes public;
h) Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămata în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

 

Responsabil cu difuzarea informatiilor publice in baza Legii 544/2001:

Melinte Alexandru

Tel: 0318052123 | Fax: 0318052129

E-mail : office@cmiasvb.ro

Site: Formularul de la sectiunea Contact

 

Legea 544/2001

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

Hotărârea nr. 123/2002

Contact

office@cmiasvb.ro

Luni – Vineri: 08.00 – 16.00

Tel: 0318052123 | Fax: 0318052129

Parteneri

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#